كانال كود شيوه اى ابداعى در احداث باغهای ميوه
و
توليد محصولات ارگانيكدر گذشته اين چنين فكر مى شد كه اندام خاكى درختان و گياهان تنها به تغذيه و آب نياز دارند فلذا براى داشتن باغى پرمحصول به تغذيه باغ مى پرداختند و آن را آبيارى مى كردند و در سالهاى اخير طرح هاى تحقيقاتى مختلف و متعدد نشان داد عوامل فوق براى عملكرد خوب لازم هستند ولى كافى نيستند و بهتر است در هنگام عمليات كاشت درختان، مسئله نياز به هوا در اندام خاكى را در نظر بگيريم تا به عبارتى اكسيژن كافى در اختيار ريشه درختان قرار گيرد.
آنچه در اين شيوه مورد نظر است و عمليات كاشت را متفاوت از طرق ديگر مى نمايد، بررسى نياز چهارم براى اندام زمينى است (Air drainage) كه ضمن تأمين نياز غذائى، آبى، و هوائى اين نيازمندى ريشه در دل خاك نيز مرتفع گردد. و آن اينكه بستر سازى به گونه اى اجرا مى گردد كه زمينه «تخليه گاز کربنیک» از ناحيه ريشه نيز فراهم گردد. در اين شيوه ابداعى مكانيزم عمليات اجرائى به گونه ايست كه: اوّلاً: ظرفيّت نگهدارى اكسيژن خاك را بالا برده و تهويه لازم براى تنفس ريشه را مهیا می سازد. ثانياً: امكان خروج گازهاى مضر در خاك از ناحيه ريشه را فراهم مى سازد ثالثاً: در اثر رشد ريشه ها از فشردگى خاك اطراف ریزوسفر و افزايش وزن مخصوص آن جلوگيرى مى كند.