محصولاتروغن

روغن زیتون یک لیتری

روغن

روغن زیتون سه لیتری

کنسرو

رقم کنسروالیا

در سه گرید ویژه،درجه یک ،درجه دو

کنسرو

رقم آمیگدالولیا

در دو گرید ویژه،درجه یک

کنسرو

رقم مانزانیلا

در دو گرید درجه یک و درجه دو

کنسرو

رقم دزفول

کنسرو

رقم زرد

در دو گرید درجه یک و درجه دو

فله

رقم کنسروالیا

دو گرید درجه یک و درجه دو

فله

رقم آمیگدالولیا

فله

رقم زرد

در دو گرید درجه یک و درجه دو

پرورده

زیتون پرورده